Prawo i ochrona środowiska

Firma Clean Burn jest producentem urządzeń grzewczych, spełniających wymagania ochrony środowiska naturalnego, wymogi światowych, europejskich oraz polskich norm.

Zastosowanie pieców grzewczych Clean Burn, zagospodarowuje odpad olejowy w miejscu jego powstawania. Eliminuje się przez to niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas zbiórki, transportu, magazynowania (wypadki drogowe, wycieki itp.).

Piece firmy Clean Burn zamieniają odpad olejowy w pełnowartościową energię.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ODPADÓW OLEJOWYCH:

1.) Obowiązujące prawo w zakresie zbiórki i przeróbki olejów przepracowanych.

Dyrektywa EWG Nr 87/101/EEC z 1986 roku, która weszła w życie w 1990 rok zaleca wszystkim krajom Wspólnoty Europejskiej podjęcie działań w celu powtórnego wykorzystania zużytych olejów poprzez ich regenerację lub spalanie w odpowiednich urządzeniach w celu wykorzystania energii cieplnej, powstającej podczas tego procesu Preferowana jest powtórna rafinacja przepracowanych olejów, a spalanie w celu uzyskania energii cieplnej jest następną najlepszą alternatywą zagospodarowania zużytych olejów.

Utylizacja termiczna w rozumieniu obecnych przepisów jest alternatywą w stosunku regeneracji. (Koszty jej są wielokrotnie niższe od niepełnego systemu rerafinacji jaki ma miejsce obecnie w naszych rafineriach a efekt ekologiczny lepszy.)

1. Polskie prawo jest zgodne z ustawodawstwem europejskim. W wielu krajach Europy i całego świata ze względów ekonomicznych utylizacja termiczna, komplementarna do pełnej rerafinacji bardzo sprawnie działa (Anglia, Portugalia, Czechy, Słowacja, Holandia, Norwegia, Niemcy, USA, Kanada, Japonia, Australia..)

2. W rozumieniu ustawodawcy, wytwórca odpadów, jakimi są oleje przepracowane, generowane w wyniku działalności gospodarczej, powinien (według klasyfikacji odpadów w załączniku do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 24 grudnia 1997 r. Dz. U. 162/1997 poz. 1135 kod 130202) zregenerować tak zdefiniowany i wyselekcjonowany odpad w miejscu powstawania (Ustawa o odpadach Dz. U. Nr 96/1977 poz. 592 art. 14 pkt. 2). Ustawodawca zabrania usuwania odpadów niebezpiecznych, jeżeli istnieje sposób na ekologiczne zagospodarowanie tego odpadu na miejscu (Dz. U. Nr 96/1997 poz. 592 art. 14 pkt. 3)

Zgodnie z art. 16 pkt. 1, na podmiotach gospodarczych ciąży obowiązek wykorzystania odpadu jeżeli jest to technicznie oraz ekonomicznie możliwe.

Jeżeli usunięcie odpadu przez termiczne przekształcenie z odzyskaniem energii cieplnej, jest zgodne z definicją tych urządzeń w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 96/1997,poz. 592, art. 20 pkt. 1 [ 4 oraz art. 21 pkt 1, 6 podpunkty 1,2,3] oraz według definicji procesu termicznego przekształcenia odpadów (Ustawa o odpadach - Dz. U. Nr. 96/1997, art. 3 pkt. 9), z zastrzeżeniem, że termicznego przekształcenia dokonuje wyłącznie wytwarzający odpady w rozumieniu definicji Dz. U. Nr 96/1997, poz. 592, art. 3 pkt. 6 oraz nie jest on odbiorcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 96/1997 poz. 592 art. 3 pkt 7), to nic nie stoi na przeszkodzie aby odpad był termicznie utylizowany u wytwórcy.

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 96 z dnia 27 czerwca 1997 r.), definiuje następująco:

Art. 4

1. powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez wytwarzających odpady i odbiorców odpadów niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstania.

Art. 5.

1. wykorzystywanie odpadów polega na ich użyciu w celach:
przemysłowych, w tym energetycznych, a także budowlanych, jako surowców wtórnych w całości lub w części, bezpośrednio lub przez przetwarzanie.

Art. 14

2. odpady niebezpieczne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane lub unieszkodliwione w miejscu ich powstania. Usuwanie odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstania jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ich wykorzystywanie lub unieszkodliwianie w tych miejscach jest niewykonalne bądź też nieracjonalne ze względów ekologicznych lub ekonomicznych.

Art. 16

1. podmioty gospodarcze mają obowiązek wykorzystywania jako surowców wtórnych odpadów, jeżeli jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Art. 66

p. 8 Ustawy o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska (Dz. U. 49/1994, poz. 196) stwierdza jednoznacznie:
" Organy administracji rządowej i organy gminy oraz jednostki organizacyjne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane zapewnić ochronę środowiska w szczególności przez:
a) gospodarcze wykorzystanie odpadów i ścieków albo skuteczne ich unieszkodliwianie lub likwidację.
b) Wykorzystanie osiągnięć naukowych i technicznych, stosowanie środków ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w celu ochrony środowiska."

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 62 USTAWA 628 z dnia 27 kwietnia 2001 r.
O ODPADACH
(WYJĄTKI)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Art. 3.

1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy,

10) odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

11) olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do stosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne,

12) PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie,

17) spalarni odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwiania,

20) termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych,

Rozdział 2
Zasady gospodarowania odpadami

Art. 5

Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

1. zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

2. zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

3. zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Art. 6

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawania odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Art. 7

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

2. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Art. 9

1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniają najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Art. 10

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

Rozdział 4
Obowiązki posiadaczy odpadów

Art.17

1. Wytwórca odpadów prowadzący instalację jest obowiązany do:

1) uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

2) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,

3) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

2. Wytwórca odpadów nie prowadzący instalacji jest obowiązany do:

1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie,

2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton roczne odpadów innych niż niebezpieczne.

Rozdział 5
Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów.

Art. 39

1. Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

2. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być spalane z odzyskiem energii.

3. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych lub ich spalanie z odzyskiem energii są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

4. Posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeżeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków określonych w ust. 1 albo w ust. 2, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie.

5. Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w zakresie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 62 USTAWA 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(WYJĄTKI)

 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

Dział II Rozdział 1
Instalacje i urządzenia

Art. 143

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określeniu uwzględnia się w szczególności:

1. stosownie substancji o małym potencjale zagrożeń,

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

7. wykorzystanie analizy cyklu życia produktów,

8. postęp naukowo - techniczny.

Rozdział 5
Pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza

Art. 220.

1. Wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji:

1) z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,

2) wentylacji grawitacyjnych,

3) energetycznych:

a) opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy 5 MWt,

b) opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

c) opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

4) innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym.

Ustawa o odpadach - DZIENNIK USTAW, Nr 62, USTAWA 628, z dn. 27.04.2001r. (do ściągnięcia plik w formacie MS Word)

W wyniku przeprowadzonych badań oraz ich analizy okazuje się, że skład spalin powstający w wyniku spalania zużytych olejów smarowych w specjalizowanym urządzeniu grzewczym jest znacznie korzystniejszy niż spalin pochodzących z silnika samochodu Fiat 126 zasilanego Etyliną 94, szczególnie w zakresie zawartości węglowodorów (ponad dwudziesto ośmiokrotnie niższy) i (NO)x (ponad osiemnastokrotnie niższy).

Wszystkie działania firmy Clean Burn Polska Inc są zgodne z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2010 © CB Polska Inc.
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl
Wszystkie materiały, dokumenty i adresy znajdujące się w niniejszym serwisie stanowią własność firmy CB-Polska Inc w rozumieniu Prawa Autorskiego.
Przedruk dozwolony za podaniem źródła.